Contact: +31 6 1226 1596 | Mail: info@kloepfel-benelux.com

Let’s talk about costs instead of prices

Kloepfel Benelux / Let’s talk about costs instead of prices

Let’s talk about costs instead of prices

Wat kost jouw product?

Wat een product kost kun je natuurlijk gewoon uitvragen bij je leveranciers. Liefst ontvang je meerdere offertes, zodat je vergelijking hebt. Maar wát weet je dan? Je weet alleen de prijs, niet hoe die prijs tot stand kwam.

Stel dat je meer zou weten? Stel dat je zou weten hoe jouw product precies gemaakt wordt. Hoeveel tijd elke stap in beslag neemt, hoeveel materiaal en welke machines er nodig zijn. Wat voor gesprek zou je dan hebben met je leverancier? Waarschijnlijk een heel ander gesprek, nietwaar?

Cost Engineering is een afdeling binnen Kloepfel die zich helemaal toelegt op het transparant maken van productiekosten. Met software, een grote hoeveelheid data én kennis van productieprocessen kunnen de cost engineers niet alleen inzicht geven, maar ook adviseren hoe een product het best gemaakt kan worden.

Met deze informatie kun je met je leverancier in gesprek. Niet over de prijs, maar over de kosten van elke productiestap. Misschien blijkt dat jouw leverancier niet over de juiste productiemiddelen beschikt of dat je in andere landen beter terecht kunt. Kortom, een scala aan invalshoeken met mogelijk lucratieve kansen.

How much does your product cost?

Of course, you can simply ask your suppliers how much a product costs. At the best scenario, you receive multiple quotations for you to compare. But then, you only know the price, not where did it come from.

What if you know more? What if you know exactly how your product is made. How much time each process takes, how much material and which machines are needed. What kind of discussion would you have with your supplier? Probably a very different one, isn’t it? 

Cost Engineering is a department within Kloepfel that focuses entirely on making production costs transparent. With our software, the cost engineers not only can provide insights from a large data of production processes, but also advise on how a product can best be made.

The software gives information that you can bring to a conversation with a supplier. Not about the price, but about the cost of each step. Perhaps it turns out that your supplier does not have the right equipment or that you should look for alternatives in other countries. In short, a range of angles with potential lucrative opportunities.

Kloepfel Cost Engineering approach can reduce your direct material costs up to 40%
Join our live session on cost engineering on June 11th 2021 at 12.30-13.00 CET. The webinar will be held in English and through Microsoft Teams Live Event.

Subscribe now to get the updates and invitation for the webinar

    First name

    Last name

    Company name

    E-Mail

    nach oben